666211 หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2/2558
(666211_2/2558)

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การบังคับควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมโลก จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่ก้าวหน้า