665202 การจัดการตลาด 2/2557
(665202_2/2557)

ความหมายและความสำคัญของการบริหารการตลาด วิวัฒนาการของแนวความคิทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง การจัดองค์กร การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงานทางการตลาด