665444 Import and Export Management (1/2557)
(665444-1-2557)

ภาพรวมของหน้าที่และบทบาทของแผนกส่งออก และนำเข้า การวิเคราะห์ หน้าที่ทางการจัดการ และหน้าที่ทางการดำเนินงานในระดับต่างๆ ของกิจการนำเข้าและส่งออก กระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสาร องค์กรต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออกและนำเข้า