668411 Strategic Management (1/2559)
(668411-1-2559)

แนวคิดพื้นฐาน และกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ์