66737359 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (1/2560)
(66737359(1/2560))

หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการและบริหารองค์กรความปลอดภัย  แนวคิด หลักการและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้และการจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียด  การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย  วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  การตรวจวิเคราะห์  และการประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติภัย  โดยเน้นการศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า  และรวบรวมข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณจากแหล่งข้อมูลต่างๆ