66735159 การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (1/2560)
(66735159(1/2560))

การสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานประกอบการ  จิตวิทยาสังคมในองค์กร  จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง การพัฒนาจิตของบุคลากรในองค์กร การคิดเชิงบวก  การบริหารความสุข  การจัดการความเครียด  หลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ  เครื่องมือในการประเมินองค์กรสุขภาวะ การบูรณาการแผนงานองค์กรสุขภาวะกับงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์