667357 Organization Development & Change Management (ภาคฤดูร้อน 2559)
(667357_ภาคฤดูร้อน 2559)

การวัดประสิทธิภาพขององค์การ การวิเคราะห์บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์การ การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การเลือกเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ การวางแผนการพัฒนาองค์การ วิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์กรอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์กร การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์การ การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร แนวคิดองค์การสร้างสรรค์ กระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการสร้างองค์กรสร้างสรรค์ Organization measurement, work place environment and organizational culture analysis, Goals and the success of used strategies in organizational development, Organization development planning techniques, organizational change systems management, changes analysis, The process of organization change, Data collection and data analysis, The change adjustment, Creative organization, The process, problems and obstacles in creative organization