66720159 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2/2559
(66720159_2/2559)

ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทความรับผิดชอบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา วินัย ค่าตอบแทน กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์