666331 Global Supply Chain Management 1/2559
(666331_1/2559)

การจัดการโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ความสำคัญและผลกระทบของระบบโลจิสติกส์

ต่อเศรษฐกิจโลก ที่มาของความร่วมมือทางซัพพลายเซนระหว่างองค์กรต่างๆ ในระดับสากล ตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) อันรวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบและ การแปรสภาพวัตถุดิบและการผลิตสินค้า ออกสู่ตลาดไป ยังปลายน้ำ (Downstream) ได้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการรวมถึงการอธิบายกระบวนการ หรือขั้นตอน การจัดการโซ่ อุปทานต่างๆ ในระดับสากล (เช่น procurement, distribution, production และ warehouse เป้นต้น) อีกทั้งยังศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานแบบยั่งยืน