667651 ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์การ Leadership and Organization Transformation (1/2557)
(667651-1-2557)

ภาวะผู้นำ  พฤติกรรมบุคคล  พฤติกรรมกลุ่ม  ความต้องการของบุคคลและจุดมุ่งหมายขององค์การ  วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ขององค์การ  อิทธิพล  อำนาจการบังคับบัญชาและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคคลในองค์การ  การออกโครงสร้าง  การปรับเปลี่ยนกระบวนการ  พฤติกรรมขององค์การ  การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์การตลอดจนคุณธรรมของผู้นำ