668512 การจัดการการตลาด Marketing Management (1/2557)
(668512-1-2557)

หลักและแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  ลูกค้าภายในองค์การและภายนอกองค์การ  กลยุทธ์การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ปัญหาทางการตลาดการวางแผนและการจัดองค์การด้านการตลาด  ข่าวสารข้อมูลทางการตลาดเพื่อช่วยผู้บริหารในการวางกลยุทธ์และตัดสินใจ