668511 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business (1/2557)
(668511-1-2557)

กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ  หลักพื้นฐานในการวิจัยทางธุรกิจปัญหาการวิจัยธุรกิจ  การออกแบบสร้างและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  ตัวอย่าง  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาและอ้างอิงและการสรุปผล  เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจเข้าใจและวิเคราะห์งานวิจัยตลอดจนนำผลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน