667511 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ Human Resource Management and Organizational Behavior (1/2557)
(667511-1-2557)

ความหมายขององค์การ โครงสร้าง การออกแบบองค์การ พฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมบุคคลและกลุ่ม คุณค่า ทัศนคติและความพึงพอใจในการทำงาน บทบาทการสร้างแรงจูงใจ เทคนิควิธีการวางกลยุทธ์และกำหนดวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สนับสนุนกับเป้าหมายขององค์การ รวมถึงการวางแนวทางการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความคงอยู่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์