668504 การวิเคราะห์เชิงสถิติ Statistic Analysis (1/2557)
(668504-1-2557)

ทฤษฎีทางสถิติ  บทบาทและการประยุกต์สถิติในทางธุรกิจ  ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ สถิติกับการตัดสินใจ  ประเภทของข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา  สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและตัวเลขดัชนี  การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้พารามิเตอร์  การตัดสินใจในภาวะแน่นอน  การตัดสินใจในภาวะไม่แน่นอน