668514 การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ Accounting and Finance for Management (1/2557)
(668514-1-2557)

แนวคิด กระบวนการ การนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี และการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ   แนวคิดและหน้าที่การจัดการเงินของธุรกิจ  หลักและทฤษฏีการจัดการเงินสมัยใหม่ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน  การจัดโครงสร้างเงินทุน ตลอดจนการวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน