668513 การจัดการดำเนินงานและคุณภาพ Operations and Quality Management (1/2557)
(668513-1-2557)

การบริหารคุณภาพขององค์การโดยรวม โดยการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการ การพัฒนาคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการจัดการโครงการวางแผนพัฒนา ควบคุมด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตองค์รวมขององค์การประกันสร้างความเข้าใจในเทคนิค การวิเคราะห์คุณภาพเพื่อผลผลิตให้กับองค์การ เนื้อหารวมถึงกิจกรรม 5 ส. มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ ระบบข้อเสนอแนะในการควบคุมคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากล การลดต้นทุนวิศวกรรมคุณภาพ ตลอดจนเรื่องเวลาและการเคลื่อนไหว