668615 กลยุทธ์ธุรกิจเชิงบูรณาการ Integrated Business Strategy (1/2557)
(668615-1-2557)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โอกาส  ข้อจำกัด  ตลอดจนจุดเด่น และจุดอ่อนของกิจการ  ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้วิเคราะห์  อาทิ  SWOT  Analysis  5  Forces  Model, Value Chain  เพื่อนำมากำหนดหรือปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ  การกำหนดนโยบายการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและเทคนิคในการควบคุมผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในระดับต่าง ๆ ได้แก่  กลยุทธ์กิจการ กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ปฏิบัติการทางด้านการตลาด  การผลิต  การเงิน  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์