667661 การจัดการผลตอบแทน Remuneration Management (1/2557)
(667661-1-2557)

แนวคิด หลักการ ทฤษฏี ในการกำหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน โครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน การสำรวจค่าจ้างและเงินเดือน การออกแบบระบบผลตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรรวมถึงผลตอบแทนในระยะสั้นและในระยะยาว ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารค่าตอบแทน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทน แนวทางการบริหารการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์การแข่งขันขององค์การ