664551 การสอบบัญชีขั้นสูง Advanced Auditing (1/2557)
(664551-1-2557)

แนวคิด และเทคนิคสมัยใหม่ทางด้านการสอบบัญชี  การใช้ทักษะทางด้านการบัญชีและการสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบการทุจริตทางการเงิน การตรวจสอบกิจการอย่างถ้วนถี่เพื่อการลงทุนซื้อกิจการ ตลอดจนกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง