664671 สัมมนาบัญชีการเงิน Seminar in Financial Accounting (1/2557)
(664671-1-2557)

พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่ทันสมัย  วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาทางการบัญชีการเงิน และงานวิจัยทางบัญชีการเงินที่น่าสนใจ