664541 การภาษีอากรและปัญหาร่วมสมัย Taxation and Contemporary Problems (1/2557)
(664541-1-2557)

ปัญหาภาษีอากรของธุรกิจ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อนุสัญญาภาษีซ้อน ข้อขัดแย้งระหว่าง ประมวลรัษฎากร คำวินิจฉัยคดี และข้อหารือของกรมสรรพากร กับมาตรฐานการบัญชีไทย