664511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี Research Methodology in Accounting (1/2557)
(664511-1-2557)

นิยามของทฤษฎี แนวคิด ข้อสมมติ การสร้างทฤษฎี หลักพื้นฐานการวิจัย หลักพื้นฐานการวิจัยทางการบัญชี รูปแบบงานวิจัยทางการบัญชี ปัญหาการวิจัย คำถามงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย การตั้งสมมติฐานงานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย วรรณคดีปริทัศน์ การวัดตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล การนำเสนอผลการวิจัย