663521 การจัดการการเงิน Financial Management (1/2557)
(663521-1-2557)

หลักการและทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่ ค่าของเงิน การประเมินมูลค่าพันธบัตร และมูลค่าหุ้น การจัดการเงินทุนหมุนเวียน  เงื่อนไขการลงทุน การจัดโครงสร้างเงินลงทุน การวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ ออพชั่น ฟิวเจอร์ สวอป การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ทางการเงินและเทคนิคเชิงปริมาณ