668515 สถิติสำหรับงานวิจัย Statistics for Research (1/2557)
(668515-1-2557)

ความน่าจะเป็น สถิติกับการตัดสินใจ ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ และสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์