664631 การบัญชีบริหารสมัยใหม่ Modern Managerial Accounting (1/2557)
(664631-1-2557)

บทบาทและแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แนวคิดและเทคนิคทางการบัญชีบริหารสมัยใหม่  การจัดทำสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  การวิเคราะห์สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจโดยใช้เทคนิคทางการบัญชีและเทคนิคเชิงปริมาณ และกรณีศึกษาทางการบัญชีบริหาร