664561 การบัญชีบูรณาการเพื่อการวางแผนทรัพยากรในองค์การ Accounting Integration for Enterprise Resource Planning (1/2557)
(664561-1-2557)

แนวคิด หลักการ และวิธีการของระบบการวางแผนทรัพยากรภายในองค์การ  การประยุกต์การบัญชีในการวางแผนทรัพยากร   การจัดหาและการเลือกซอฟแวร์ที่รองรับระบบ อีอาร์พี   การประยุกต์ซอฟแวร์ เช่น  เอสเอพี  ออราเคิล และ เอสคิวแอล ในกระบวนการทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยและระบบอีอาร์พีในองค์กร การรักษาความปลอดภัยของระบบ อีอาร์พี