664571 สัมมนาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน Seminar in Financial Reports Analysis (1/2557)
(664571-1-2557)

ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เหตุผลเชิงลึกในการกำหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งบการเงินของอุตสาหกรรม การตกแต่งงบการเงิน การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการงบการเงิน แบบจำลองเพื่อนำไปสู่การประเมินมูลค่ากิจการ