664623 การบริหารความเสี่ยงขององค์การ Enterprise Risk Management (1/2557)
(664623-1-2557)

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของกิจการในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ด้านสินเชื่อ ด้านกฎระเบียบ และการเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การจัดประเภทความเสี่ยงที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร