664622 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Corporate Social Responsibility Reporting (1/2557)
(664622-1-2557)

แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ วิธีการสื่อสารผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเป็นผลจากการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในวงกว้าง การประเมินผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของกิจการ การพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ตลอดจนกรณีศึกษาเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร