664624 บรรษัทภิบาล Corporate Governance (1/2557)
(664624-1-2557)

หลักการการควบคุมฝ่ายบริหารขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดวิธีปฏิบัติงานและกลไกการปกป้องเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร การสร้างความโปร่งใสในการรายงานทางการเงิน  และประเด็นเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน