666361 การศึกษาวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ 1/2558 (ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)
(666361_1/2558 (อ.พรรัตน์))

ศึกษาความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีผลต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาวิธีการติดต่อสื่อสารและทำงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเหล่านั้น รวมถึงวิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหาและอุปสรรคจากวัฒนธรรมข้ามชาติต่อธุรกิจระหว่างประเทศได้