ประเภทย่อย
นิสิต IT13 กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2559
นิสิต IT13 กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2559
นิสิต IT13 กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2559
นิสิต IT13 กลุ่ม 4 ปีการศึกษา 2559
นิสิต IT13 กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2559