• กระบวนการวิจัยที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดปัญหาการวิจัย วิธีการวิจัยรูปแบบต่างๆ การประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัย ในรูปแบบรายงานและการนำเสนอปากเปล่า

    Self enrolment: 701331 วิจัยการบริหารงานสาธารณสุข (1/2558)