• แนวคิดหลักการและความสำคัญของผู้บริโภค อันตรายจากการบริโภค และการใช้บริการสุขภาพที่ไม่เหมาะสมความหมายสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข การปรับประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อประเมินปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น รวมถึงหลักการเลือกซื้อและเลือกใช้บริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม

    Self enrolment: 701336 การแก้ปัญหาสาธารณสุขในท้องถิ่น และการคุ้มครองผู้บริโภค 2/2560
  • กระบวนการวิจัยที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดปัญหาการวิจัย วิธีการวิจัยรูปแบบต่างๆ การประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัย ในรูปแบบรายงานและการนำเสนอปากเปล่า

    Self enrolment: 701331 วิจัยการบริหารงานสาธารณสุข (1/2558)