รายวิชาทั้งหมด 
30937159 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (2/2560)Self enrolmentข้อมูล
309466 Conservation Genetics (1/2560)Self enrolmentข้อมูล
309332 aquatic pollution 1/2560Self enrolmentข้อมูล
30922159 สัตววิทยาสัตว์น้ำ 1/2560Self enrolmentข้อมูล
30924159 General Oceanography (1/2560)Self enrolment
309465 นิเวศวิทยาแนวปะการัง (Coral Reef Ecology) 1/2560Self enrolmentข้อมูล
309241 สมุทรศาสตร์ทั่วไป (General Oceanography) เทอม 1/2559Self enrolmentข้อมูล
30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Self enrolmentข้อมูล
309401 ระเบียบวิจัยทางวาริชศาสตร์ Research Method in Aquatic Science 1/2560Self enrolmentข้อมูล
309331 Water Quality Analysis 1/2557Self enrolmentข้อมูล
309325 แพลงก์ตอนวิทยา (planktonology) 1/2557 อ.วิชญาSelf enrolmentข้อมูล
309321 พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ (2/2560)Self enrolmentข้อมูล
309103 Marine Science Self enrolmentข้อมูล
309102 Marine Natural Resources and Environment Self enrolmentข้อมูล
309101 Marine Ecology and Ecotourism Self enrolmentข้อมูล