• ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ ตามความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน
  Work practice in the company based on area of concern, under cooperative education guidelines for four months

  Self enrolment: 668491 Co-operative Education I (1/2558)
 • ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห์
  Working in a job position, focused on area of concentration, under cooperative education guidelines and regulation. Duration of co-operative education is 16 weeks

  Self enrolment: 665392 Co-operative Education (1/2558)
 • ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ ตามความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน
  Work practice in the company based on area of concern, under cooperative education guidelines for four months

  Self enrolment: 663491 Co-operative Education I (1/2558)
 • ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห์
  Working in a job position, focused on area of concentration, under cooperative education guidelines and regulation. Duration of co-operative education is 16 weeks

  Self enrolment: 662392 Co-operative Education (1/2558)
 • ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ ตามความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน
  Work practice in the company based on area of concern, under cooperative education guidelines for four months

  Self enrolment: 661392 Co-operative Education I (1/2558)
 • ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห์

  Working in a job position, focused on area of concentration, under cooperative education guidelines and regulation. Duration of co-operative education is 16 weeks

  Self enrolment: 667392 สหกิจศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/2558)
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดโครงการสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยให้ถือว่าสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาหนึ่งที่นิสิตนักศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิธีการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาก็คือการจัดกระบวนการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ โดยนิสิตสามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
  นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับสกอ. มาตั้งแต่เริ่มต้น(พ.ศ. ๒๕๔๕) สาหรับในปี ๒๕๕๘ นี้นิสิตก็จะเริ่มไปปฎิบัติงานในสถานประกอบการในภาคการศึกษาต้น/๒๕๕๘ และเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี ทางงานสหกิจศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการฝึกอบรมผ่านเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ประจาภาคปลาย/๒๕๕๗” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตทั้งในด้านการอบรมความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่จาเป็นพื้นฐานสาหรับการปฏิบัติงานในองค์การ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงานสานักงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพและการวางตัวในสถานประกอบการ

  Self enrolment: เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพ 2/2557 (กลุ่ม 661391,662391,663391,665391,666371,667371,668391)
 • เตรียมความพร้อมนิสิตในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์และความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัคร และการสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  Self enrolment: Preparation for Careers (1/2557)