ประเภทย่อย
กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบำบัด
กลุ่มวิชากายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
กลุ่มวิชากายภาพบำบัดในระบบหายใจ หัวใจ และปอด
กลุ่มวิชากายภาพบำบัดในระบบประสาท
กลุ่มวิชากายภาพบำบัดการพัฒนาการ การเคลื่อนไหว และภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเด็ก
 • ทฤษฏีและปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ประวัติ สืบค้นข้อมูล การตรวจร่างกาย การตรวจสภาวะของข้อ การวัดมุมการเคลื่อนไหว การวัดขนาดของส่วนร่างกาย การตรวจสภาพของกล้ามเนื้อ การตรวจระดับความปวดของเนื้อเยื่อ การตรวจประสาทสัมผัสรีเฟล็กซ์ กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การสรุปและวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพบำบัด

  Self enrolment: 683331 การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 1/2560
 • หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เส้นประสาทส่วนปลายที่ไม่ซับซ้อน โดยเน้นเฉพาะโรคทั่วไปที่พบบ่อยในแต่ละส่วนของร่างกาย โดยคำนึงถึงพยาธิสภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเลือกเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด การจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ หรือเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

  Self enrolment: 683361 Musculoskeletal Physical Therapy I (ภาคเรียนที่ 1/2559)
 • หลักการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การรักษาด้วยไฟฟ้าความถี่ต่ำ และความถี่ปานกลาง ในสภาวะกล้ามเนื้อและเส้นประสาทปกติและผิดปกติ ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้าต่อกล้ามเนื้อ และเส้นประสาท การชะลอการฝ่อลีบ การผลักดันตัวยา การเลือกใช้เทคนิคการรักษาได้อย่างเหมาะสม

  Self enrolment: 683351 Electrodiagnosis and Electrotherapy (ภาคเรียนที่ 1/2559)
 • หลักการ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขยับ ดัด และดึงข้อต่อ การขยับเส้นประสาท การตรวจประเมิน การรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และ ชีวกลศาสตร์ของโครงสร้าง เมื่อให้การรักษาด้วยการขยับ ดัด และดึง การเลือกใช้เทคนิคการรักษาได้อย่างเหมาะสม

  Guest access: 683243 การบำบัดด้วยการขยับ ดัด และดึง (Mobilization and Manipulation Therapy) 2/2558Self enrolment: 683243 การบำบัดด้วยการขยับ ดัด และดึง (Mobilization and Manipulation Therapy) 2/2558
 • ทฤษฎี ปฏิบัติการ และการประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และหลักการทางชีวกลศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย กลศาสตร์ของร่างกาย ระบบคาน ระนาบ แกน มุม การวิเคราะห์การเดิน การเคลื่อนไหวของมนุษย์ในสภาวะปกติและไม่ปกติ การทรงท่าและสมดุลการเคลื่อนไหว การวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และการทดสอบกำลังกล้ามเนื้อ

  Self enrolment: 683221 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (Applied Anatomy and Kinesiology) 2/2558