• ชนิดและแหล่งกำเนิดของน้ำ วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรของธาตุอาหารในน้ำ เคมีในแหล่งน้ำ สาเหตุและปัญหาต่างๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ควบคุมและการแก้ไข

  Types and sources of water, hydrological cycle, nutrient cycle in water, chemicals in water resources, causes and effects of water pollution, protection and purification

  Self enrolment: 757310 วิทยาศาสตร์สิ่ง แวดล้อมของน้ำ (1/2557)
 • แนวคิดทางนิเวศวิทยาและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ ระบบนิเวศที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ การประยุกต์นิเวศวิทยากับปัญหาสิ่งแวดล้อม

  Ecological concepts and the interactions between organisms and the environment, knowledge about the ecosystem, components of the ecosystem, important ecosystems as the forest ecology, wetland ecology, etc., changes in the ecosystem and their application to environmental problems

  Self enrolment: 757210 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (1/2557)
 • หลักการจัดการขยะและของเสีย คุณลักษณะและที่มา วิธีการนำมาใช้ประโยชน์ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของการนำกลับมาใช้ประโยชน์

  Principles and methods, characteristics and sources of waste, environmental impacts from waste, economics analysis and waste utilization

  Self enrolment: 757303 หลักการจัดการขยะและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ (1/2557)