ประเภทย่อย
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาชาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาคณิตศาสตร์
รายวิชาทั้งหมด 
302118,752211,754101 Introduction to Calculus (อ.เสรี ชิโนดม)Self enrolmentข้อมูล
751408 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน(อ.เสรี ชิโนดม)Self enrolment
756352 Information Technology for Administrators (อ.เสรี ชิโนดม)Self enrolment
751201 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 1/2560Self enrolmentข้อมูล
751002 English II 2/2557Self enrolmentข้อมูล
752361 Digital Media Production/753481 Multimedia System 2556/02 (K.Attaporn)Self enrolment
751201 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 2/2556Self enrolment
757470และ754102สถิติเบื้องต้น Self enrolmentข้อมูล
751201 ศิลปะการพูดและการนำเสนอSelf enrolmentข้อมูล
751660Self enrolmentข้อมูล
751114 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย Self enrolmentข้อมูล
228101 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2/2560)Self enrolmentข้อมูล
751113 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Self enrolmentข้อมูล
752372 E-Commerce 2/2555Self enrolmentข้อมูล