ประเภทย่อย
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • กระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การประสบผลสำเร็จของผู้ประกอบการการประเมินและตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธำหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการวิชานี้ศึกษาเกี่บวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ๆ การลงทุนสำหรับวิสาหกิจของขนาดกลางและขนาดย่อยรวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

    Process of being an entrepreneur, opportunity recognition and evaluation, resources for exploiting opportunities, and strategies for establishing and developing entrepreneurial business ventures. Newly formed ventures, existing small to medium size growth-oriented ventures, and entrepreneurial ventures within larger organizations

    Self enrolment: 75242059 Information Technology Entrepreneurship 2561/01 (K.Attaporn)