• กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  รวมทั้งเทคนิคการกำหนดหัวข้อ  การกำหนดสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนเค้าโครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์การเสนอเค้าโครงวิจัย  การปฏิบัติฝึกทำวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ตลอดจนถึงการนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐกิจ

  Self enrolment: 355503 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1/2559
 • แนวคิดและกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ การสร้างวิสัยทัศน์ พัทธกิจ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์การ การเลือกใช้กลยุทธ์ในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม การวงแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่และการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในองค์การได้อย่างเหมาะสม

  Self enrolment: 371652 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1/2559
 • กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  รวมทั้งเทคนิคการกำหนดหัวข้อ  การกำหนดสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนเค้าโครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์การเสนอเค้าโครงวิจัย  การปฏิบัติฝึกทำวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ตลอดจนถึงการนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐกิจ

  Self enrolment: 355503 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2/2558
 • แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงวิวัฒนาการ ภาพรวมการพัฒนาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีองค์การ แนวโน้มของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ในอนาคต รวมทั้งหลักการบริหารและการพัฒนาระบบราชการไทย

  Self enrolment: 355501 ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration : Scope and Methods (ภาคค่ำ) 1/2558
 • แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงวิวัฒนาการ ภาพรวมการพัฒนาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีองค์การ แนวโน้มของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ในอนาคต รวมทั้งหลักการบริหารและการพัฒนาระบบราชการไทย

  Self enrolment: 355501 ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration : Scope and Methods (ภาควันเสาร์-อาทิตย์) 1/2558