ประเภทย่อย
กลุ่มวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
การจัดการสาธารณสุขเชิงประจักษ์
หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
70170059 วิธีวิทยาสำหรับการวิจัยด้านสาธารณสุข 2/2560Self enrolment
70770059 สัมมนาองค์ความรู้เชิงประจักษ์การสาธารณสุขผสมผสาน1 2/2560Self enrolmentข้อมูล
70520159 หลักชีวสถิติ (Principles of Biostatistics) 2/2560Self enrolment
702314 หลักการบริหารงานสาธารณสุขและกฎหมายในงานสาธารณสุข 1/2560Self enrolment
701305 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1/2560Self enrolment
668203 English for Business 2/2559Self enrolment
70550159 Biostatistics for Public Health and Development (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
70150159 Research Methodology in Public Health 2/2560Self enrolmentข้อมูล
703324 Surveillance Prevention and Control of Diseases 2/2560Self enrolmentข้อมูล
706402 Practicum of Community Health Management in Local Organization 2 (1/2559)Self enrolmentข้อมูล
70550060 Applied BiostatisticsSelf enrolmentข้อมูล
73470259 Advanced Statistics (1/2559)Self enrolmentข้อมูล
70170359 Advanced Research Methodology and Statistics (1/2559)Self enrolmentข้อมูล
700111 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์ 1/2559Self enrolmentข้อมูล
707702 สัมมนาองค์ความรู้การสาธารณสุขผสมผสาน 2 (2/2558)Self enrolmentข้อมูล
707701 สัมมนาองค์ความรู้การสาธารณสุขผสมผสาน 1 (2/2558)Self enrolmentข้อมูล
705205 ชีวสถิติสำหรับสาธารณสุข (Principles of Biostatistics) 2/2558Self enrolmentข้อมูล
70520759 Biostatistics for Public Health 2-2560Self enrolmentข้อมูล
732412 การโปรแกรมจิตใต้สำนึกและสมาธิบำบัดเพื่อสุขภาพ 2/2557Guest accessSelf enrolment
701125 ปรัชญาสาธารณสุขและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Philosophy of Public Health and Code of Ethics) 2/2557Self enrolmentข้อมูล