ประเภทย่อย
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอุตสาหการ
 • Presentation and discussion in interesting topics; practice, summary and technical comment, and oral presentation in public and report writing

   

  Self enrolment: 504391 Research Methodologies for Engineering (2/2559)
 • การสัมมนาเพื่อแนะนำวิชาชีพวิศวกร ประเภทงานทางวิศวกรรม การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ การจ้างงานและเส้นทางอาชีพของวิศวกร บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรต่อสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิศวกร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม เทคนิคการคิดเชิงระบบสำหรับวิศวกร การใช้เครื่องมือช่วยคำนวณสำหรับงานทางวิศวกรรม การสืบค้นข้อมูลทางวิศวกรรม แนะนำปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา
  Self enrolment: 500101 แนะนำวิชาชีพวิศวกร (Introduction to Engineering Profession) 1/2557
 • ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขตัวประกอบกำลัง การลดการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า การปรับแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำ การปรับปรุงระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

  Self enrolment: 523461 Electrical Energy Conservation and Management 1/2558
 • วิธีการของการถ่ายเทความร้อน หลักพื้นฐานของการนำความร้อน การนำความร้อนแบบหนึ่งมิติและสองมิติในสภาวะคงที่ การนำความร้อนในสภาวะไม่คงที่ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการนำความร้อน หลักพื้นฐานของการพาความร้อน การพาความร้อนแบบอิสระ การพาความร้อนแบบบังคับ การแผ่รังสีความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเดือดและการควบแน่น

  Self enrolment: 503351 Heat Transfer 1/2559
 • 500201 English for Engineering 2559/Summer

  Skills in listening, speaking, reading, and writing English focusing on specific terminology relevant to engineering which appears in printing materials and other informative media including inquiries and presentation of related contents applicable in engineering

  Guest access: 500201 English for Engineering 2559/SummerSelf enrolment: 500201 English for Engineering 2559/Summer