ประเภทย่อย
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟ้า
 • Presentation and discussion in interesting topics; practice, summary and technical comment, and oral presentation in public and report writing

   

  Self enrolment: 504391 Research Methodologies for Engineering (2/2559)
 • การสัมมนาเพื่อแนะนำวิชาชีพวิศวกร ประเภทงานทางวิศวกรรม การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ การจ้างงานและเส้นทางอาชีพของวิศวกร บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรต่อสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิศวกร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรม เทคนิคการคิดเชิงระบบสำหรับวิศวกร การใช้เครื่องมือช่วยคำนวณสำหรับงานทางวิศวกรรม การสืบค้นข้อมูลทางวิศวกรรม แนะนำปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา
  Self enrolment: 500101 แนะนำวิชาชีพวิศวกร (Introduction to Engineering Profession) 1/2557
 • ภาพรวมของระบบพลังงานไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าไฟฟ้า การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การแก้ไขตัวประกอบกำลัง การลดการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า การปรับแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงดันต่ำ การปรับปรุงระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการใช้อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

  Self enrolment: 523461 Electrical Energy Conservation and Management 1/2558
 • วิธีการของการถ่ายเทความร้อน หลักพื้นฐานของการนำความร้อน การนำความร้อนแบบหนึ่งมิติและสองมิติในสภาวะคงที่ การนำความร้อนในสภาวะไม่คงที่ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการนำความร้อน หลักพื้นฐานของการพาความร้อน การพาความร้อนแบบอิสระ การพาความร้อนแบบบังคับ การแผ่รังสีความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเดือดและการควบแน่น

  Self enrolment: 503351 Heat Transfer 1/2560