ประเภทย่อย
วาริชศาสตร์ (Aquatic Science)
ชีววิทยา (Biology)
วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)
เคมี (Chemistry)
ฟิสิกส์ (Physics)
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
ชีวเคมี (Biochemistry)