ประเภทย่อย
ธุรกิจพาณิชยนาวี
 • วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ ระบบที่ ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

  Self enrolment: 905422 Information Technology for Logistics
 • พื้นฐานการวิศวกรรมเว็บ ได้แก่ การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ การสร้างแบบจำลองจากการวิเคราะห์ การออกแบบและการสร้างแบบจำลอง การทดสอบ พื้นฐานอินเทอร์เน็ตสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ได้แก่ ภาษามาร์คอัพ การจัดรูปแบบเว็บ การอธิบายข้อมูล และการแปลงข้อมูล การโปรแกรมฝั่งเครื่องลูกข่าย และการโปรแกรมฝั่งเครื่องแม่ข่าย เว็บเซอร์วิส หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิศวกรรมเว็บ

  Self enrolment: 888354 Web Engineering and Contemporary Technology 1/2558
 • 909458 Seminar

  วิเคราะห์วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางธุรกิจพาณิชยนาวีโดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางธุรกิจพาณิชยนาวีหรือที่เกี่ยวข้อง

  Self enrolment: 909458 Seminar
 • หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีโดยเน้นด้านการจัดการและเทคโนโลยี

  Special topics for maritime business professionals focused on management and technology.

  Self enrolment: 908453 Selected Topics in Maritime Business (2/2557)
 • ศึกษาหัวข้อพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ตามที่คณะกำหนด

  Study of special topics related to international trade and logistics management.

  Self enrolment: 908451 Selected Topics in International Trade and Logistics I (2/2557)
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาระบบการสื่อสาร ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการขนส่งทางเรือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ระบบการควบคุมการจราจรทางทะเล อุปกรณ์การสื่อสาร การนำทางและการหาพิกัด

  Self enrolment: 905421 เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี
 • ชนิดและบริการต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตในเชิงของผู้ให้บริการมากกว่าผู้ใช้บริการ การจัดการโครงสร้างสารสนเทศขององค์การสำหรับให้บริการในระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต ทีซีพี /ไอพี เนมซเพช การเชื่อมต่อและโปรโตคอล โครงสร้างของระบบรับให้บริการ เทคนิคของเวิลด์ไวด์เว็บ การโปรแกรมทางฝั่งเครื่องให้บริการ การเขียนโปรแกรมซีจีไอ

  Self enrolment: 887370 การให้บริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 1/2557