ประเภทย่อย
ภาควิชาสังคมวิทยา
ภาษาตะวันตก (Western Language)
ภาษาไทย
สารสนเทศศึกษา
นิเทศศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
อบรม 3-6-59
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี