• เภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ คำจำกัดความ ความหมาย การจำแนกประเภท ส่วนประกอบสำคัญ การใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมเทคนิคการเตรียมเบื้องต้น

  Self enrolment: 791221 รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ์เบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms and Technology) 1/2558
 • บทนำเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หลักสูตร สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพต่างๆ จรรยาบรรณและ บทบาทเภสัชกรกับงานสาธารณสุข

  Self enrolment: 791141 บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรม (ภาคเรียนที่ 1/2557)
 • อนุภาคศาสตร์ แนวคิดการออกแบบและการเตรียมยาผง ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพลเลท ไมโครแคปซูล และระบบนำส่งยาอื่นๆ การควบคุมคุณภาพของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เช่น ความแข็ง ความหนา ความแปรปรวนของน้ำหนัก การแตกกระจายตัว การละลาย การปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา ปฏิบัติการการศึกษาคุณสมบัติของอนุภาค กาเตรียมและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง

  Self enrolment: 791322 เภสัชกรรม 3
 • หลักการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือและเภสัชตำรับที่จำเป็นต่อการค้นข้อมูลที่สำคัญในทางเภสัชกรรม การศึกษาเกี่ยวกับภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา ศัพท์ทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ เทคนิคพื้นฐานและการคำนวณเบื้องต้นทางเภสัชกรรมเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ สารปรุงแต่งในทางเภสัชกรรมโพลิเมอร์ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม  และเภสัชบรรจุภัณฑ์

  Self enrolment: 791221 บทนำทางเภสัชกรรม