• แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษารูปแบบการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  Self enrolment: 665633 การจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce Marketing Management (1/2557)
 • กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดจนรูปแบบการลงทุนแบบร่วมทุนและระดมทุน มาจัดทำและพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหรือกิจการ

  Self enrolment: 665613 การร่วมทุนและการศึกษาแบบบูรณาการและแผนธุรกิจ Venture and Integrated Studies and Business Plan (1/2557)
 • หลักการและแนวทางต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่  วิวัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   บทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยงของกิจการ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการด้านการเติบโต การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  Self enrolment: 665515 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่ SMEs Management and New Venture Creation (1/2557)
 • ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการ  การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การ และการประเมินผลและการควบคุมการดำเนินงานขององค์การ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กร  ภาวะผู้นำ  การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร การตัดสินใจ พฤติกรรมของกลุ่มภายในองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  ภายในองค์กร

  Self enrolment: 665514 การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ Modern Management and Organizational Behavior (1/2557)
 • ปรัชญาและการดำเนินงานในระบบการตลาดของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินแผนงานการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดต่าง ๆ หาแนวทางและข้อสรุปในการแก้ปัญหา

  Self enrolment: 665513 การจัดการการตลาด Marketing Management (1/2557)
 • ทักษะการวิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยทางธุรกิจ  หลักพื้นฐานในการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัยธุรกิจ การออกแบบ สร้าง และตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตัวอย่าง กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาและอ้างอิง และการสรุปผล เพื่อให้ผู้นำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ เข้าใจและวิเคราะห์งานวิจัย ตลอดจนนำผลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

  Self enrolment: 665511 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business (1/2557)
 • ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด โดยอาศัยการผสมผสานเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทางการตลาด การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การประเมินผล และการควบคุมด้านการสื่อสารทางการตลาด

  Self enrolment: 665635 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ Integrated Marketing Communication (1/2557)
 • แนวทางในการจัดการด้านนวัตกรรมของกิจการ การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันของกิจการ  และการจัดการสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม รวมถึงการศึกษาแนวทางในการจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างเป็นมืออาชีพ โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

  Self enrolment: 665612 การจัดการนวัตกรรมและการขยายตัวของธุรกิจ Managing Business Innovation and Growth (1/2557)
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน  ปริมาณ  และกำไร ภายใต้ความเสี่ยง  การบัญชีต้นทุน การบัญชีเพื่อการจัดการ การจัดทำงบการเงิน การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน    การคำนวณมูลค่าพันธบัตรและหุ้นภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ การบริหารกระแสเงินสด การจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ  การจัดโครงสร้างเงินลงทุน   การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน กรณีศึกษาเพื่อฝึกฝนทักษะในการตัดสินใจด้านการเงิน

  Self enrolment: 665512 การบัญชีและการจัดการการเงิน Accounting and Financial Management (1/2557)
 • แนวคิดและเทคนิคในการกำหนดกลยุทธ์ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจัดการทั้งภายในและภายนอก กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปใช้ และการติดตาม การกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์การ โดยนำเอาแนวคิดในด้านต่าง ๆ เข้าประกอบในการจัดวางกลยุทธ์ อาทิ สายโซ่คุณค่า แก่นความสามารถขององค์การ พันธมิตรและการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์

  Self enrolment: 665611 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management (1/2557)