รายวิชาทั้งหมด 
664551 การสอบบัญชีขั้นสูง Advanced Auditing (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
664671 สัมมนาบัญชีการเงิน Seminar in Financial Accounting (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
664541 การภาษีอากรและปัญหาร่วมสมัย Taxation and Contemporary Problems (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
664511 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี Research Methodology in Accounting (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
663521 การจัดการการเงิน Financial Management (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
668515 สถิติสำหรับงานวิจัย Statistics for Research (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
664631 การบัญชีบริหารสมัยใหม่ Modern Managerial Accounting (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
664561 การบัญชีบูรณาการเพื่อการวางแผนทรัพยากรในองค์การ Accounting Integration for Enterprise Resource Planning (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
664571 สัมมนาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน Seminar in Financial Reports Analysis (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
664623 การบริหารความเสี่ยงขององค์การ Enterprise Risk Management (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
664622 การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Corporate Social Responsibility Reporting (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
664624 บรรษัทภิบาล Corporate Governance (1/2557)Self enrolmentข้อมูล