รายวิชาทั้งหมด 
667524 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน 2/2557 Self enrolmentข้อมูล
667651 ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงองค์การ Leadership and Organization Transformation (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
667641 การพนักงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ Strategic Employee Relations (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
668512 การจัดการการตลาด Marketing Management (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
668511 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
667631 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ Strategic Human Resource Development (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
667511 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ Human Resource Management and Organizational Behavior (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
668504 การวิเคราะห์เชิงสถิติ Statistic Analysis (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
667521 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการบริหารผลงาน Strategic Human Resource Planning and Performance Management (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
668514 การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ Accounting and Finance for Management (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
668513 การจัดการดำเนินงานและคุณภาพ Operations and Quality Management (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
668615 กลยุทธ์ธุรกิจเชิงบูรณาการ Integrated Business Strategy (1/2557)Self enrolmentข้อมูล
667661 การจัดการผลตอบแทน Remuneration Management (1/2557)Self enrolmentข้อมูล