หน้า: ()   1  2
รายวิชาทั้งหมด 
666361 การศึกษาวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ 1/2559 (ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)Self enrolmentข้อมูล
667352 พฤติกรรมองค์การ (summer 2558)Self enrolmentข้อมูล
667352 พฤติกรรมองค์การ 2/2558 (ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)Self enrolmentข้อมูล
666361 การศึกษาวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ 1/2558 (ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ)Self enrolmentข้อมูล
668313 Office management 2/2/2557Self enrolmentข้อมูล
668352 Communications Management 2/2557Self enrolmentข้อมูล
667305 Human Resource Management in Retail 2/2559 (ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่)Self enrolment
667201 Human Resource Management 2/2559 (ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่)Self enrolment
668111 Management and Organization การจัดการและองค์การ 2/2557Self enrolment
667352 Organizational Behavior พฤติกรรมองค์การ 2/2557 Self enrolment
664481 สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557Self enrolmentข้อมูล
666372 สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557Self enrolmentข้อมูล
667382 สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557Self enrolmentข้อมูล
667403 International Human Resource Management 2/2559 (ดร.กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่)Self enrolment
666361 การจัดการพฤติกรรมต่างวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study on Cross Cultural Management) 1/2557Self enrolment
667352 Organizational Behavior พฤติกรรมองค์การ (1/2557)Self enrolment